Verksamhetsidé


Interkulturellt förhållningssätt
Förskolorna Framtidsfolkets verksamhet och värdeord präglas av ett interkulturellt förhållningssätt. Mellan pedagoger, barn och familjer sker ett utbyte av tankar och erfarenheter med syfte att lära av varandra i interaktion och ömsesidig respekt. Interkulturalitet innebär att vi gör oss medvetna om våra tankar och attityder, för att sedan genom kommunikation vara beredda att ompröva och vidga dessa.

Interkulturalitet som begrepp består av inter respektive kultur. Inter står för växelverkan, interaktion mellan människor. Kultur står för ett livsmönster som överförs socialt från tidigare generationer samt vårt sätt att tolka omvärlden och det samhälle som vi lever i. Begreppet interkulturalitet innebär en handling, process, som är en samverkan mellan olika kulturer för att skapa ömsesidig förståelse, tolerans, öppenhet och respekt för varandra. Det handlar om olika meningsskapande kulturer, d.v.s. tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga, klassmässiga, språkmässiga, etniska och religiösa och hur dessa kulturer samverkar och berikar varandra.

Utbildningen i förskolan ska präglas av mångfald och genomsyras av demokratiska värden d.v.s. jämlikhet och respekt för andra människor. Interkulturell pedagogisk kompetens kräver en förmåga att etablera positiva, stabila och tillitsfulla sociala relationer samt att samverka med familjer och kollegor för att skapa en öppen och inkluderande lärmiljö. Denna kompetens innebär att man kan se kulturella likheter och skillnader, anpassa sina intentioner och sitt agerande samt granska sina egna normer och värderingar.

Ateljékultur
Ateljékultur präglas av det lekfulla, där det viktiga är lyhördhet och öppenhet för barns kreativitet, fantasi och förståelse för hur barn (l)är i helheter. Det innebär att pedagogerna är lyhörda, intresserade och skapar goda relationer med barnen. Vi ger barnen tid att formulera sina tankar, teorier och frågor om världen, på sitt eget sätt. Barnen får förutsättningslöst pröva utan krav på att det ska ”bli något”. Ateljékultur innebär ett stort mått av frihet, men även ramar och begränsningar. På Framtidsfolket är ateljékulturen ett reflekterande förhållningssätt som skapar möjligheter för utforskande i alla våra miljöer.

Processinriktat arbetssätt
Genom ett processinriktat arbetssätt blir barnens lärande meningsfullt och sammanhängande. I leken får barnen utforska, reflektera med andra, tänka och pröva om. Ett processinriktat arbetssätt förutsätter att vi med vår närvaro är lyhörda och fångar upp det barnen intresserar sig för. Genom pedagogisk dokumentation ges pedagogerna möjlighet att göra tolkningar av barns erfarenheter och lärprocesser, vilka utgör grunden för hur vi planerar och organiserar utbildningen för barnen.
 

Miljö och material
Vi har en miljö, med många mötesplatser, som är tillåtande, tillgänglig och tydlig för barnen. Vi ger barnen tillgång till material av god kvalitet för att uppmana till kreativitet och ett lustfyllt lärande. Alla barn har rätt att uttrycka sig på många olika sätt med hjälp av olika verktyg och material. Beroende på hur vi tar vara på olika situationer, arrangerar material och lärmiljöer kan vi öppna upp för oprövade sätt att använda ett material.   

Miljö och material på Framtidsfolket

  • Ateljé – keramiklera, pennor, färg att måla med (grundfärger, svart och vit färg), återbruksmaterial mm.
  • Litteracitet, förutsättning för läs-och skrivinlärning.
  • Bygg- och konstruktion (Tragetonklossar)
  • Rollek och drama
  • Digitalisering
  • Musik
     

Hållbar utveckling
Vi ser på hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv, där både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter ingår.  I vårt arbete med barnen möts vi i processer och de erövrar kunskap kring mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet och vår relation till naturen. På Förskolorna Framtidsfolket gör vi miljömedvetna val i våra lärmiljöer. Vi vill ge barnen en positiv framtidstro där de ser sig själva som världsmedborgare med möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling.

AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation
Som ett komplement till det talade språket arbetar vi på Framtidsfolket med ett bildstödsmaterial (AKK) i kombination med tecken som stöd (TAKK). Det blir då på tre olika sätt som barnen får förståelse för det som sägs. AKK är ett forskningsbaserat arbetssätt som utvecklar alla barns språkförståelse. Att använda bilder och tecken som förstärkning till samtalet har många fördelar, det ger alla barn stöd i kommunikationen som sker i utbildningen.

Kultur
På Framtidsfolket utvecklar vi barnens eget kulturskapande, överför ett kulturarv av värden, traditioner, historia, språk och kunskaper. Vi vill ge barnen en medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer. På förskolan får barnen ta del av en traditionell barnkultur, vi sjunger välkända barnsånger, leker nya och gamla ring- och sånglekar och läser ramsor tillsammans.  Vi tar även vara på samhället och närmiljön för att vidga barnens perspektiv på kultur. Barnen får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet genom bland annat dans, musik, teater, bild och bibliotek. Framtidsfolkets förskolor har en kulturpeng som ska bidra till att ge barnen en möjlighet till att ta del av olika kulturutbud såsom teater, konserter och museum